Amresco

amr.jpg

        Amresco是一家成立于1976年,致力于为分子生物、生命科学、蛋白组学、临床医学及组织学等研究领域提供高质量生化试剂的生产商及供应商。

        Amresco公司除了标准化的产品,还能为客户提供客制化的服务。

        Amresco产品价值平台:创新 + 质量 = 价值、便利、省时、高性能、高质量、安全、先进技术、经济(性价比高)。

        Amresco产品介绍: 产品服务于生物科研,包括分子生物学,蛋白组学,细胞生物学等领域;电泳,检测,细胞培养等技术。
        

       了解具体产品请点击:Amresco